აღნიშნული მომსახურების გამოყენებით შესაძლებელია ინფორმაციის მიწოდება პროდუქტების/მომსახურების, მოახლოებული გადასახადის/დავალიენების ან რაიმე დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ.
ეს მომსახურება დღეს ხშირად გამოიყენება კომპანიების მიერ მომსახურების დონის ამაღლებისა და ამავდროულად მომსახურების ღირებულების შემცირების მიზნით.